NORDAFlogo

Vedtekter

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en frittstående forening. Foreningen kan ha formelt samarbeid eller medlemskap i internasjonale foreninger med samme formål. Foreningens formål er å fremme dagkirurgi og dagbehandling i Norge og å være et forum for faglige, organisatoriske og økonomiske spørsmål knyttet til dette.

Som medlemmer kan opptas personer med yrkesmessig eller annen interesse for dagkirurgi eller dagbehandling. Medlemskap innebærer at man står registrert i foreningens adresseliste og mottar nyhetsbrev og annen dokumentasjon som foreningen utarbeider. Medlemskapet forutsetter innbetalt kontingent og løper til det sies opp.

Foreningen har et styre på inntil 8 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv. Leder velges av generalforsamlingen separat. Valg skal være skriftlig hvis det foreligger flere kandidater. Styret legger frem forslag til styremedlemmer i generalforsamlingen. Kandidater kan foreslåes av medlemmene før og under generalforsamlingen.

Styret innkalles når leder eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall. Ved stemmelikhet kan leder benytte dobbeltstemme. Fra styremøter skal det foreligge skriftlig referat.

Styret skal ivareta foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Enkle saker kan avgjøres av leder, eventuelt etter konsultasjon med styret, uten vedtak i styremøte. Særlig viktige saker skal fremlegges på generalforsamling.

Foreningens drift dekkes av overskudd fra kurs, salg av skriftlig materiell o.lign. Foreningen har anledning til å knytte til seg sponsorer. Reklame kan brukes som inntektskilde i Nyhetsbrev, på nettside og lignende. Dette skal imidlertid være tydelig skilt fra foreningens korrespondanse eller skriftlige materiell.

Ordinær generalforsamling avholdes årlig i forbindelse med vintermøtet. Styret innkaller med minst 4 ukers varsel og fastsetter dagsorden. Innkallingen skal være skriftlig og kan utsendes elektronisk. Generalforsamlingen skal behandle årsberetning, vedta budsjett og regnskap samt fastsette kontingent, foreta valg av styre og behandle øvrige saker som styret fremmer eller som medlemmer skriftlig har fremmet til styret minst 2 uker før generalforsamling. Vedtak fattes med enkelt flertall. Ved stemmelikhet har sittende leder dobbeltstemme.

Forslag til vedtektsendringer sendes styret minst 6 uker før generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer skal sendes med innkallingen til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 4 ukers varsel av et styreflertall, eller når minst 2/3 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinær generalforsamling kan kun fatte vedtak som fremkommer av skriftlig dagsorden og sendes medlemmene sammen med innkalling.

Foreningen kan oppløses med minst 2/3 flertall på generalforsamling. Foreningens midler ved oppløsning skal tilfalle et ideelt, veldedig formål som generalforsamlingen vedtar eller gir sittende styre fullmakt til å avgjøre.

Vedtatt NORDAFs generalforsamling 12.1.2018 Expo Fornebu