Tiva – sett og smitterisiko

Anbefalinger vedrørende uønsket gjenbruk av TIVA-sett til anestesi.
Jørgen Nordentoft, avd. ovl. Martina Hansens Hospital.

Det er velkjent at gjenbruk av TIVA-sett er gjengs på norske sykehus og klinikker.
På bakgrunn av en dokumentert, svært uønsket hendelse i Norge med pasientskade i form av hepatitt-C smitte, internasjonale anbefalinger og dokumentasjon fra bl.a. eksperimentelle forsøk med TIVA-sett må det frarådes å gjenbruke TIVA-infusjons-sett.

 

Disse sett er jo i utgangspunktet engangs, uansett bruken av tilbakeslags-ventiler som f.eks. ´R-Lock´. Ovenstående anbefaling kommer i tillegg fra nasjonal, autoritativ side (professor Johan Ræder, UiO).

Den aktuelle sak vil bli omtalt i detaljer på NORDAF sitt Vintermøte 13. -14. Januar 2012.

Vi antar at alle hittil har forsøkt å sikre seg mod kontaminering/smitte fra pas. til pas. ved å bruke flere av de nevnte tilbakeslags-ventiler. Det må vurderes som ikke tilstrekkelig.
Som minimum må man i forbindelse med hver enkelt pasient:

·   Skifte TIVA-sett fra koplingen til venflon til og med infusjonsvæsken samt alle tilbakeslags-ventiler  også til TIVA-pumpene. Det vurderes som forsvarlig at de to forbindelses-slangene fra TIVA-sprøytene kan beholdes, men med skift av tilbakeslags-ventilene mellom hver pasient.

 

Alternativt kan man vurdere at skifte også forbindelses-slangene fra TIVA-sprøytene mellom hver pasient i tillegg til resten av systemet.
Der er enighet i miljøet, at det på de foreliggende opplysninger er forsvarlig ikke å skifte sprøytene mellom hver pasient – forutsatt at ovenstående anbefalinger følges.

Der finnes en rekke forskjellige TIVA-sett på det norske marked – mer eller mindre komplette –.
Vi skal vende tilbake til saken senere.