Kontakt oss

SNEGLEPOST

Postadresse


NORSK DAGKIRURGISK FORUM
Seksjonsoverlege Bjarte Askeland
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

Styret i NORDAF

Styreleder
Mariann Aaland
Avdelingssjef Dagkirurgisk senter
Akershus universitetssykehus HF
67 96 40 40
900 15 926
mariann.aaland@ahus.no
Mads H. S. Moxness
Ansvarlig ØNH kirurg
Aleris Trondheim/Tromsø
990 35 515
madsmox@gmail.com
Hege Rolstad Skjæveland
Avdelingssjef
Dagkirurgen Hillevåg, Stavanger universitetssykehus HF
924 92 497
hege.rolstad.skjeveland@sus.no
Kasserer
Eli Lundemo Øieren
Spesialsykepleier
Dagkirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, HF Elverum
928 45 186
elilundemo@gmail.com
Bjarte Askeland
Seksjonsoverlege anestesi
Haukeland Sykehus
410 28 000
bas@bbb.no
Vigleik Jessen
Klinikksjef og ortoped
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
917 26 086
vigleik.Jensen@stolav.no
Nina Myhre
Spesialsykepleier
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
976 02 601
nina.myhre@siv.no
Stein Roald Bolle
Seksjonsoverlege Dagkirurgen
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
924 68 438
stein.roald.bolle@unn.no